Algemene Voorwaarden

Definities

 1. Personall Fit: Personall Fit, gevestigd te Zutphen onder KvK nr. 62515381.
 2. Klant: degene met wie Personall Fit een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Personall Fit en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Personall Fit.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Personall Fit hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Personall Fit hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Personall Fit te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Personall Fit een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Personall Fit heeft het recht de prijzen aan te passen. 
 5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Personall Fit prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Personall Fit op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Personall Fit behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 2. Bij het afsluiten van een lidmaatschap is de mogelijkheid er om een start datum te kiezen. Zodra de klant ervoor kiest om te starten op een latere datum, is een betaling van € 0,01 verplicht om uw betalingsmandaat af te sluiten. Dit is nodig voor de automatische betalingen. De klant kan pas het gekozen lidmaatschap beëindigen na de eerst volgende betaling. Dit kan pas na de start datum. Het is niet mogelijk voor de klant om tijdens de periode van het afsluiten en de start datum het gekozen lidmaatschap te beëindigen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Personall Fit voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Personall Fit tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Personall Fit tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met begrip van, maar niet beperkt tot; gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en –installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en of gecontroleerd door de Personall Trainer waarmee u deze overeenkomst heeft afgesloten.

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van de Personall Trainer van medische advies m.b.t medische indicaties of medicatie. Medisch advies kunt u inwinnen bij uw eigen behandelend arts.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Personall Fit.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder opzeggen dan het gekozen lidmaatschap.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van het gekozen lidmaatschap kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 3. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar. 

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Personall Fit ontvangt geheim. Dit geldt ook voor de aangeboden cursussen.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Personall Fit waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Personall Fit schade kan berokkenen.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

Annulering of niet nakomen gemaakte reservering

U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur vooraf moet worden gewijzigd. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw ingeplande afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van de geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training zal worden aangerekend. U erkent dat vertraging van de geplande training de training status niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve reserveringen kunnen zijn vanwege enige vertraging.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Personall Fit is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Personall Fit zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Personall Fit is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 15 maart 2022.

© Copyright 2024 Personall Fit. Alle rechten voorbehouden.
Algemene Voorwaarden